Medlemskap i BIMFag

Hvorfor bli medlem i BIMFag?


Fordeler ved å bli medlem

Tilgang til arrangementer: Som medlem av BIMFag vil du få tilgang til eksklusive ressurser som webinarer, workshops, konferanser og andre arrangementer som er spesialtilpasset for medlemmer av organisasjonen. 


Mulighet for faglig utvikling: BIMFag tilbyr en rekke sosiale samlinger for medlemmer. Disse vil bidra til å utvikle din kompetanse og ferdigheter i bruk av BIM. Det kan også hjelpe deg med å holde deg oppdatert på de nyeste utviklingene innenfor BIM og teknologien.


Økt synlighet og anerkjennelse: Som medlem av BIMFag vil du kunne oppnå økt synlighet og anerkjennelse i bransjen. Dette kan komme til uttrykk gjennom muligheten til å bidra i workshops, kurs og presentasjoner. for så bli kjent med andre fagfolk i bransjen.


Mulighet for å påvirke utviklingen av BIM-bransjen: Som medlem av BIMFag vil du ha mulighet til å delta i diskusjoner og debatter om fremtidig utvikling av BIM. Dette kan gi deg en stemme i utviklingen av standarder og praksis for BIM i bransjen.


Tilgang til et nettverk av fagfolk: BIMFag gir deg muligheten til å møte og samarbeide med andre fagfolk som har samme interesse for BIM som deg. Dette nettverket kan gi deg muligheten til å samarbeide på prosjekter, lære av hverandre og få muligheten til å dele kunnskap og erfaringer.

Hva er BIM?


BygningsInformasjonsModellering


BIM er kjernen bak et vellykket bygg-, anlegg-, og infrastrukturprosjekt i dag! Mange relaterer BIM som en 3D-dimensjonal modell, eller 2D-tegninger som brukes på en byggeplass. Begrepet er mye mer enn bare modell og tegning, det er hele prosessen til prosjektet fra utkast -> planlegging -> utførelse -> vedlikehold -> resirkulering. Nærmere sagt noe som følger med i hele prosjektets levetid.


Hvorfor er det så viktig?


Planlegging, gjennomføring og drift


Bruken av BIM har virkelig eksplodert i de siste årene. Mange prosjekter i dag er avhengig at det brukes BIM på et eller annet nivå. BIM benyttes av rådgivere som planlegger, analyserer og beregner. Entreprenører som kontrollerer, utfører og bygger. Byggherrer som bestiller, drifter og eier. 


Fornuftig og fremtidsrettet bruk av BIM i dag kan skape synergi mellom alle parter og deltakere i prosjektet. Det bidrar til gjenbruk av den digitale modeller i alle faser og til slutt FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling).

Vedtekter i BIMFag, 31.01.2023

Vedtekter i BIMFag

 

§ 1 – Navn og organisasjonsform 

Organisasjonens navn er BIMFag, og er organisert som en forening. 

 

§ 2 – Formål 

2.1 Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige interesser i byggenæringen, samt verne om BIM-fagets betydning og samtidig påvirke faget til tidenes skiftende standarder. 

 

2.2 BIMFag skal med sin tilstedeværelse innen faget fremstå som et ledende og attraktivt 

forum for egne medlemmer og andre som ønsker en utdanning eller oppdatering innen BIM- faget. 

 

2.3 Det skal holdes en høy faglig standard, slik at de som er involverte skal få den 

kompetansehevingen som BIM verdenen krever, for derved å bli mer etterspurt og attraktive i næringslivet. 

 

2.4 BIMFag skal bidra til et bærekraftig bygd miljø innenfor BuildingSMART-prosessen, 

teknologi, deling av informasjon og kommunikasjon innenfor aktører i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren. 

 

2.5 BIMFag skal sørge for at sine medlemmer har muligheten til å holde seg orientert om hva som skjer innen faget BIM i forhold til utvikling, implementering, metodikk, teknologi og 

prosess. 

 

§ 3 – Medlemskap 

3.1 Alle enkeltpersoner som oppfyller et av kravene i § 4 kan bli medlem i BIMFag.  

➢ Ordinært medlemskap er et personlig medlemskap for enkeltpersoner som 

representerer seg selv. 

 

3.2 Medlemsfordeler følger medlemskapet og kan ikke overføres.  

3.3 Ordinære medlemmer har stemmerett på årsmøte som avholdes 1 gang per år. Det er kun én stemme per medlemskap.  

 

§ 4 – Opptaksvilkår og søknad om medlemskap 

4.1 Ordinære medlemmer 

- Må enten ha gjennomført eller være i avslutningsfasen av høyere utdanning 

tilsvarende 30 studiepoeng eller mer innen BIM eller ettårig BIM-teknikerstudie fra 

Teknisk Fagskole kvalifiserer for medlemskap 

 

4.2 Realkompetanse 

- Det kan også vurderes om det kan gis medlemskap på bakgrunn av realkompetanse. 

- Dette kan for eksempel være personer med lang erfaring innen teknisk tegning eller 

ingeniørfag der BuildingSMART-prosessen og BIM inngår som en del av det daglige 

arbeidet 

 

Ved aktivt medlemskap gis retten til å bruke tittelen MBF (Medlem BIMFAG) 

 

§ 5 – Kontingent 

5.1 Medlemskontingenten til BIMFag fastsettes av styret. Kontingenten gjelder for innmeldingsåret.

 

5.2 Innbetalt kontingent refunderes ikke. 

 

§ 6 – Opphør av medlemskap 

6.1 Medlemskapet opphører dersom medlemskontingenten ikke betales. 

 

6.2 Ved opphør av medlemskap opphører alle rettigheter og medlemsfordeler. 


§ 7 – Årsmøte 

7.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og avholdes hvert år innen 1. juni. 

 

7.2 Innkallingen skal inneholde innkomne saker som styret har mottatt. Saker som 

medlemmene ønsker opp på årsmøtet må være sendt styre innen rimelig tid før årsmøtet. 

 

7.3 Styret skal kalle inn til ekstraordinært årsmøte ved behov. Styret plikter å innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 10 % av medlemmene krever dette. 

 

7.4 Styret skal kalle inn til årsmøte minimum 2 uker før møtet skal avholdes. 

 

7.5 På årsmøtet har vært medlem 1 stemme. 

 

7.6 Ordinært årsmøte skal behandle: 

 

  • Valg av møteleder og 2 representanter til å signere protokoll
  • Godkjenning av innkalling
  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap med revisors/kasserers/regnskapsføreres beretning
  • Budsjett inkludert medlemskontingent og eventuell godtgjørelse til styret • Vedtektsendringer
  • Saker som forelegges av styret
  • Fastsettelse av kontingent
  • Innkomne saker
  • Følgende valg:

o Leder og nestleder for styret 

o Øvrige styremedlemmer 

o Varamedlemmer til styret 

o Valgkomité 

 

7.7 Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall dersom ikke annet er fastsatt i 

vedtektene. Ved stemmelikhet anses forslaget normalt som ikke vedtatt. Dersom sakens 

natur tilsier det, kan likevel en avgjørelse treffes gjennom loddtrekning. Dersom minst ett av medlemmene krever det skal det avholdes skriftlig votering. 

 

7.8 Valg avgjøres ved absolutt flertall. Det vil si at kandidater, for å bli valgt, må ha minst 50% av tilstedeværende stemmer bak seg. Dersom det er flere kandidater og ingen av dem   oppnår 50 % av stemmene foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 

§ 8 – Medlemsplikter 

8.1 Et medlem plikter å vise lojalitet ovenfor BIMFag og dets medlemmer og må derfor ikke foreta eller delta i handlinger som er i strid med foreningens interesser og fagets renommé.  En tvist mellom medlemmer kan avgjøres av styret. 

 

8.2 Medlemmene plikter å arbeide for en seriøs næring, holde BIM-faget i hevd og holde seg oppdatert i forhold til dagens standard. 

 

8.3 Medlemmene skal opptre aktivt i miljøet og kan bli bedt om å bidra med faglig innhold til medlemstreff/konferanser eller annet. 

 

8.4 Årsmøte kan etter forslag fra styret vedta etiske regler som gjøres gjeldende for 

medlemmene. Beslutninger fattet av årsmøtet eller styret er bindende for foreningens medlemmer. 

 

8.5 Medlemmer plikter å betale kontingent. 

 

§ 9 – Styret 

9.1 Styret består av en leder, en nestleder og mellom 4 og 6 styremedlemmer som velges på årsmøtet. Styreleder og nestleder velges normalt for en periode på 2 år. Perioden til 

styreleder og nestleder bør overlappe hverandre med ett år. Øvrige styremedlemmer velges for ett år av gangen. 

 

9.2 Årsmøtet skal også velge inntil 2 varamedlemmer til styret. Varamedlemmene 

nummereres for å angi hvem som trer inn først ved forfall blant de faste styremedlemmene. 

 

9.3 Styreleder og nestleder velges særskilt på årsmøtet. 

 

9.4 Kun medlemmer av BIMFag kan velges inn i styret og/eller komiteer. 

 

9.5 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret fatter beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme 

dobbelt. 

 

9.6 Styret definerer og fordeler ulike verv blant styremedlemmene, og medlemmer ellers, i enighet med medlemmet. 

 

9.7 Vedtak som fattes av styret utenom styremøtene stadfestes og protokolleres i første etterfølgende styremøte. 

 

9.8 Styret representerer organisasjonen utad. Styreleder og ett styremedlem i fellesskap innehar organisasjonens signatur. Styret kan meddele prokura. 

 

§ 10 - Eksklusjon 

10.1 Styret kan beslutte å ekskludere medlemmer som handler illojalt ovenfor vedtak fattet av styret eller årsmøtet – opptrer utilbørlig i forhold som angår foreningen –på annet 

vesentlig vis misligholder sine medlemsplikter – eller opptrer på en måte som er til skade for BIM-faget eller BIMFags anseelse. 

 

10.2 Beslutningen om eksklusjon kan ankes til førstkommende årsmøte. Opprettholdelse av styrets eksklusjonsvedtak krever 2/3 flertall på årsmøte. 

 

10.3 Vedtak om eksklusjon skal meddeles skriftlig, og begrunnelse for eksklusjonen skal fremkomme. 

 

§ 11 – Endring av vedtekter 

Endring av disse vedtektene krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. 

 

§ 12 – Oppløsning 

Foreningen kan oppløses etter behandling på 2 ordinære årsmøter. Ved oppløsning skal foreningens eiendeler disponeres iht. vedtak i siste årsmøte.